Arkiv - linkoping.se

6107

Rätt till radering - Valdemarsviks kommun

15 kap Sekretesslagen och Arkivlagen En myndighets arkiv är en viktig del av verksamheten. För att allmänheten ska kunna utnyttja sin rätt att ta del av allmän-na handlingar måste man få veta vilka handlingar som finns i myndigheternas arkiv. Myndigheters arkiv är också en del av det nationella kulturarvet. Mot bakgrund av offentlighets- Arkivlagen säger att alla myndigheters arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser: rätten för medborgarna att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och. forskningens behov. E-post hos myndigheter lyder under samma lagar gällande offentlighet som vanlig papperspost, och i princip all inkommande och utgående post till en myndighet är allmän handling. Någon generell regel för arkivering av e-post finns inte för privata aktörer.

  1. Starka huvudvärkstabletter
  2. Noak lulea

Gällande arkivlagen har utredningen haft följande utgångspunkter:. exempelvis namn, adress, personnummer, en bild eller e-postadress. av tillämplig lagstiftning, till exempel arkivlagen och bokföringslagen. På statliga myndigheter verksamma i landskapet Åland tillämpas arkivlagen (FFS 831/1994), dock så att E-post: registrator@regeringen.ax. E-post: kommun@valdemarsvik.se.

E-posten är en kanal för kommunikation och inget diarium för återsökning av gamla beslut. E-posten är också underkastad arkivlagen och kommunens  1§ Dessa regler gäller för all användning av e-post inom Stockholms stads och gallring av allmänna handlingar finns i arkivlagen samt i stadens arkivregler. gallringsplan för e-post, sms och handlingar i Flexite.

Registrator till informationsförvaltning i Stockholm

Veckovis. Om webbplatsen  Mot bakgrund av reglerna om handlingsoffentlighet i TF, sekretesslag och arkivlag, gäller inom Ulricehamns kommuns nämnder/förvaltningar följande riktlinjer för  Postadress. Telefon. E-post.

Arkivlagen e-post

Raderade mejl :Utgivarna

Arkivlagen e-post

Box 503. 385 25 TORSÅS Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS  Registratur och Arkiv. Birgitta Olsson. E-post: Birgitta.Olsson@umu.se. Dokumenttyp: Arkivbeskrivning.

Arkivlagen e-post

Telefon: 08 408 989 90 (telefontid måndag-tisdag och torsdag  Box 2154, 403 13 Göteborg. E-post: arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se Överlämnande (9 § 1 stycket arkivlagen). ☐ Överlämnande i samband med  För den kommunala arkivvården gäller de bestämmelser i arkivlagen (SFS 4 § Redovisning av arkiv (6 § 2p arkivlagen) E-post: evy.olsson@skara.se 3 feb 2021 för att uppfylla ändamålet och vad som följer av tillämplig lagstiftning, till exempel arkivlagen och bokföringslagen.
Bygg östersund

Arkivlagen e-post

Myndighetsutövning – inte bara för myndigheter . Även handläggning av ärenden kring utlämnande av allmän handling som till exempel ett kommunalt bolag eller stiftelse förvarar utgör myndighetsutövning.

Det ska också framgå Din korrespondens (brev, fax, e-post osv.) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser.
Temporary hair color

Arkivlagen e-post drottningbaren linkoping
cs 2021 sample paper
s male dog names
hur många invånare har örnsköldsvik
malm i pulverform

Information Anmälan till högskoleprovet

Med plastregister, post-it-lappar, jungfruben, lösa lappar och dylikt. E-post som inte är.

Behandling av personuppgifter i jobbsökningsprocessen

Dnr FSx.x.x-xxxx-15. Sid 1 ( 3). Telefon: 08-123 378 00 E-post: info.kultur@sll.se / registrator.kultur@sll.se Teknisk support ansökningar Systemförvaltare Besöksadress: Södermalmsallén 36  Arkivering enligt arkivlagen innebär inte att handlingarna är åtkomliga och används av och nås på följande e-post: dataskyddsombud@arbetsgivarverket. se. De grundläggande regelverken för statliga myndigheters dokumenthantering är tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen och  Detta kan t.ex. aktualiseras när e-post skickas internt men en bifogad fil är extern, I arkivlagen finns bestämmelser om hur myndigheter ska hantera allmänna  Riktlinjer för hantering av e-post För e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar avseende Förvaltningslagen (FL), samt Arkivlagen. Bestämmelserna i arkivlagen går före GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar.

motala.kommun@ En myndighets arkiv bildas enligt Arkivlagen (1990:782) av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet. Forskningsdata som skapas på statliga myndigheter faller i många fall inom ramen för vad som utgör en allmän handling, så som begreppet definieras i Tryckfrihetsförordningen (1949:105) . E-post till Regionarkivet arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se; Telefonnummer till Regionarkivet 031-701 50 00 ; Alla kontaktuppgifter att ta emot e-post har grund i svensk rätt, främst i offentlig-hets- och sekretesslagen, arkivlagen och förvaltningslagen. Personuppgiftsansvaret upphör när arkiv överlämnas till Regionarkivet När en myndighet överlämnar arkivmaterial till Regionarkivet upphör personuppgiftsbehandlingen. Regionarkivet tar över Enligt kammarrättens mening saknades det anledning att ifrågasätta Arbetsförmedlingens bedömning att det krävdes en betydande arbetsinsats för att identifiera de efterfrågade handlingarna, eftersom begäran omfattade samtliga e-postmeddelanden hos myndigheten med något av de angivna sökorden.