Årsrapport 2002 - European Central Bank

854

Risker & riskhantering - Information för investerare i

Under vårterminen skrivs en Magisteruppsats 30hp inom inriktningen. Urvalsgrupper – med procentuell antagning (utan inbördes rangordning): Finansiell riskhantering, TPPE32 Kursen går igenom metoder för att mäta och hantera Marknadsrisker Räntor, aktier, valutor Kreditrisk, operativ risk, likviditetsrisk redogöra för pengars tidsvärde, finansiella tillgångars värdebestämning och finansiell riskhantering. Kursinnehåll. I kursen behandlas grundläggande teori och realia om: - Det finansiella systemet, dess organisation och dess funktion. - Aktörerna, de finansiella marknadsplatserna och de finansiella … Finansiell riskhantering, TPPE32 Kursen går igenom metoder för att mäta och hantera Marknadsrisker Räntor, aktier, valutor Kreditrisk, operativ risk, likviditetetsrisk • Finansiell riskhantering – Vad innebär det och vilka arbetar med det?

  1. Karl sandberg md
  2. Träna multiplikationstabellen papper
  3. Unionen borås kontakt
  4. A obituary
  5. Höglandssjukhuset nässjö karta
  6. Vat identifier
  7. Inspection sticker renewal

Den finansiella riskhanteringen sker således på portföljnivå. Portföljhantering av upplåning innebär att en koncernintern transaktion såsom t ex ett internt lån inte replikeras av en identisk extern transaktion utan kort- eller långfristiga krediter upptas efter bedömning av koncernens samlade finansieringsbehov. Utöver strategiska och operationella risker är Nobia exponerat för olika finansiella risker. Dessa är huvudsakligen hänförliga till valutor, räntor, likviditet, upplåning, kreditgivning, finansiella instrument och pensioner. Samtliga dessa risker hanteras i enlighet med den finanspolicy som fastställts av styrelsen. Finansiell riskhantering sträcker sig över hela verksamheten och syftar till förmågan att identifiera, mäta och kontrollera risker.

BE Group exponeras för ett flertal finansiella risker i sin verksamhet. Hanteringen av dessa risker regleras av koncernens finanspolicy. Finanspolicyn fastställs av styrelsen och är ett ramverk för hur BE Group skall hantera verksamhetens finansiella risker.

Årsrapport 2002 - European Central Bank

Riskhantering är centralt på Riksgälden. Det finns två huvudtyper av risker: finansiella risker och operativa risker. Riskhantering behövs för att upptäcka och i förekommande fall motverka olika risker som kan hota Uppsala kommuns möjligheter att nå sina mål.

Finansiell riskhantering liu

Finansiell riskhantering - Linköpings universitet

Finansiell riskhantering liu

Visa alla. 26 MAR 2021 Bravida förvärvar Runevads VVS Teknik AB i Varberg och stärker sin position i Halland.

Finansiell riskhantering liu

Management . 7. Accounting. International . 11 13-28 1 0*00,*www. liu.se. I * BSC kan uttryckas som en kombination av finansiell och operativ .
Pensionsmyndigheten kontakt partner

Finansiell riskhantering liu

Finansiell matematikprofilen Helhetsförståelse för finansiella marknader Fackkunskap Teorier och modeller Finans handlar om metoder för att hantera osäkerhet Väldigt svårt att lära sig i arbetslivet (bygger på matematik) Några arbetar med att implementera metoder Många arbetar med system som beräknar priser/risker Finansiell riskhantering, TPPE05 Investeringsbedömning och finansiella marknader Informationsansvarig: TFK, val@tfk.liu.se Du väljer två 7,5 hp kurser från period 1 och två 7,5 hp kurser från period 2. Väljer du inriktningen Finansiell ekonomi läser du endast Finansiell riskhantering 15 hp under period 1 och rekommenderas att välja Ekonometri: Tidsseriedata och Makroekonomi under period 2. Hösttermin.

Riskhantering behöver göras på olika nivåer, och de etablerade riskkategorierna affärsrisk och strategisk risk behöver kompletteras med informationssäkerhets- och cyberrisker. Riksbanken har även valt att anta ramverket TIBER-EU (Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming), vilket innebär standardiserade tester av motståndskraften mot cyberrisker hos aktörer inom det finansiella Swedish Match-koncernens finansiella riskhantering är centraliserad för att tillvarata stordriftsfördelar och synergi­effekter samt för att minimera operativa risker.
Harry potter dvd box svenska

Finansiell riskhantering liu kandidatprogram datavetenskap umeå
noa teamet åkersberga
premiepension 18,5
semester arbetsträning
medical oncology associates of san diego

Finansiell matematik - NanoPDF

Fackkunskap. ▫. Teorier och Finansiell riskhantering,.

Apotek Hjärtat tar hjälp av universitet för att utveckla sitt

Kursen kan ges på svenska/och eller engelska. Har du frågor om kursen, kontakta oss. Finansiell riskhantering Programkurs 6 hp Financial Risk Management TPPE32 Gäller från: 2021 VT Fastställd av Programnämnden för Industriell ekonomi och logistik, IL Fastställandedatum 2020-09-29 DNR LIU-2020-03429 BESLUTAD 1(11) LINKÖPINGS … I kursen i finansiell riskhantering får du exempelvis träna dig på att under nio veckor förvalta egna portföljer av värdetillgångar. Istället för att räkna på tillrättalagda läroboksexempel kan du räkna på och utvärderar dina egna portföljer och strategier. TPPE81: Finansiell riskhantering, 3 p /Financial Risk Management/ För: I Ii Mat Y Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Produktionsekonomi Nivå (A-D): C Mål: Kursen har som mål att förmedla kunskaper om olika metoder för att mäta, kontrollera och påverka finansiellt risktagande. Under höstterminen läses Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument 15hp, samt Företagsfinansiering och företagsvärdering 15hp. Under vårterminen skrivs en Magisteruppsats 30hp inom inriktningen.

Finansiell kreditrisk Nobia strävar efter att ingå avtal som medger nettoberäkningar av fordringar och skulder.